Politika privatnosti

1. O Politici zaštite osobnih podataka

Svrha Politike zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) je upoznavanje pretplatnika, odnosno putnika i drugih osoba (u daljnjem tekstu: Pojedinci) sa svrhom i osnovom obrade osobnih podataka od strane društva FIKA7 d.o.o., Janežičeva cesta 21, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: Fika) i prava Pojedinaca na ovom području. Ujedno, ovom Politikom dodatno se objašnjava privola za obradu podataka.

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27 travnja 2016. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka), obuhvaćene su sljedeće informacije:

 • kontakt podaci ovlaštene osobe za zaštitu podataka tvrtke Fika;
 • svrhe, osnove i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka Pojedinaca, uključujući profiliranje osobnih podataka Pojedinaca;
 • prijenos podataka trećim osobama i trećim zemljama;
 • vrijeme čuvanja pojedinih vrsta osobnih podataka;
 • prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka;
 • pravo na podnošenje prigovora u vezi s obradom osobnih podataka.

Gdje je primjenjivo, odredbe koje se odnose na pojedince također se primjenjuju na pitanja tajnosti i povjerljivosti komunikacije korisnika koji su pravne osobe.

 1. Kontrolor osobnih podataka

Administrator osobnih podataka pojedinaca koji se obrađuju u skladu s Politikom zaštite osobnih podataka je Fika doo, Janežičeva cesta 21, 1000 Ljubljana. Tvrtka je imenovala ovlaštenu osobu za zaštitu podataka koja je dostupna na e-mail adresi: info@fika-food.si.

 1. Svrha obrade i osnova za obradu podataka

3.1 Obrada na temelju ugovora:

Fika obrađuje osobne podatke Pojedinaca radi ispunjenja svojih obveza iz ugovornog odnosa ili drugih usluga dogovorenih između ugovornih strana. U kontekstu ostvarivanja prava i ispunjavanja ugovornih obveza Fika obrađuje osobne podatke Pojedinaca u sljedeće svrhe:

 • identifikacija pojedinca; priprema ponude i sklapanje ugovora;
 • pružanje usluge, pri čemu Fika može proslijediti podatke drugim ugovornim partnerima
 • slanje obavijesti Pojedincima u vezi s provedbom ugovornog ili drugog odnosa;
 • obavijest o promjeni zakonodavstva u određenom području ili promjeni uvjeta prodaje;
 • naplata usluga;
 • rješavanje prigovora ili žalbi pojedinaca;
 • provedba eventualnih postupaka naplate, prodaja potraživanja;
 • u druge svrhe potrebne za provedbu ili sklapanje ugovornog odnosa između Fike i Pojedinca.

Za potrebe izvršenja usluga naručenih od strane Pojedinca, Fika obrađuje sve za to potrebne podatke.

To uključuje posebno, ali ne isključivo: titulu, ime, prezime, adresu, mjesto, državu, mobilni telefon. br., e-mail adresa, pošta.

3.2 Obrada temeljena na zakonu:

Fika obrađuje osobne podatke Pojedinaca za potrebe sklapanja, provedbe, praćenja naplate i raskida ugovora ili drugih usluga.

Fika te podatke može proslijediti i drugim poslovnim partnerima, policiji ili drugim nadležnim tijelima, ako je to zakonom propisano. Druge svrhe obrade također mogu proizaći iz primjenjivog zakonodavstva.

3.3 Obrada temeljena na legitimnom interesu Fike:

Fika također može obrađivati ​​podatke na temelju legitimnog interesa za kojim teži Fika ili treća strana, osim kada su nad takvim interesima jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na koje se osobni podaci odnose, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. podataka, posebno kada se podaci odnose na dijete. Kada je riječ o daljnjem korištenju podataka prikupljenih o pojedincu, Fika donosi procjenu sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Takvo kontinuirano korištenje podataka u pseudonimiziranom ili agregiranom obliku, na primjer, predstavlja zakonito korištenje podataka za marketinške i druge poslovne ili tehničke analize Fike.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, izravni marketing je također legitiman interes. Za potrebe izravnog marketinga Fika može izraditi profile Fizičkih osoba na temelju osnovnih informacija o odabranim proizvodima, kao što su npr. vrsti ili specifičnim karakteristikama odabranog proizvoda, vremenu odabira ili prošlim marketinškim kontaktima s Pojedincem, posebno u pogledu iskazanog interesa ili nezainteresiranosti za određene usluge ili proizvode. Takvo osnovno profiliranje nikada neće uključivati ​​osjetljive podatke. Pojedinac može prigovoriti navedenoj obradi sukladno točki 6/iv Politike.

Fika može na temelju legitimnog interesa kontaktirati pojedince u svrhu poboljšanja usluga ili u svrhu utvrđivanja njihovog zadovoljstva uslugama, čak iu slučajevima kada to nije prijeko potrebno za izvršenje ugovora. Zbog vaganja ovog interesa s interesima pojedinca, Fika više ne kontaktira pojedince koji su se tome usprotivili.

Fika ima legitiman interes čuvati i dalje koristiti podatke za analizu i istraživanje za potrebe marketinga, poslovnog planiranja i slično do isteka zakonskog roka čuvanja.

3.4 Obrada na temelju privole za obradu osobnih podataka:

Obrada podataka može se temeljiti na privoli koju Fika dobije od pojedinca. Privola se može, primjerice, odnositi na informacije o ponudama i uslugama, pripremu ponuda prilagođenih individualnim navikama potrošača ili pružanje usluga s dodanom vrijednošću. Obavijest se provodi putem kanala koje pojedinac odabere u svom pristanku. Obavijest putem e-mail adrese može uključivati ​​prijenos e-mail adrese vanjskom procesoru u svrhu prikazivanja reklamnih poruka Fika-e tijekom pregledavanja interneta.

Ispitanik može povući ili promijeniti svoju privolu u bilo kojem trenutku na isti način na koji je privolu dao ili na drugi način definiran od strane Fike, pri čemu Fika zadržava pravo identificirati kupca. Povlačenje ili promjena privole odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na temelju privole, a ne na podatke koji se obrađuju na temelju neke druge pravne osnove. Važeća je posljednja suglasnost koju je pojedinac dao. Mogućnost opoziva privole predstavlja pravo na odustanak u poslovnom odnosu Pojedinca s Fikom. Suglasnost može dati i jedan od roditelja, udomitelj ili skrbnik maloljetnog djeteta koji prema važećim zakonima ne može sam dati suglasnost. Takva će suglasnost vrijediti sve dok je jedan od roditelja, udomitelj ili skrbnik, ili samo dijete, kada to pravo stekne sukladno važećim zakonima, ne opozove ili promijeni.

Kada suglasnost uključuje izravni marketing na temelju profila pojedinca, Fika može izvršiti profiliranje pojedinca na temelju naručenih usluga, stvarno izvršenih usluga i drugih podataka koje Fika prikuplja na temelju privole. Profiliranje može rezultirati ponudom, odnosno informacijama o ponudi Fika-e, koja je prilagođena pojedincu, ali ni u kojem slučaju ne stvara pravne obveze za pojedinca. Profiliranje u svrhe izravnog marketinga također može uključivati ​​korištenje datuma rođenja.

 1. Prijenos podataka trećim stranama i prijenos podataka u treće zemlje (države koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora)

Ako je to u skladu sa svrhom za koju se osobni podaci obrađuju prema pravu EU i slovenskim propisima, Fika može proslijediti osobne podatke o Fizičkim osobama:

 • fizičke i pravne osobe koje su ugovorni partneri Fike i pružaju pojedinačne usluge za Fiku u svrhu izvršavanja ugovornog odnosa između Fike i Fizičke osobe;
 • fizičke i pravne osobe koje su ugovorni partneri Fike i za Fiku obavljaju poslove obrade, kao što su priprema i slanje računa ili analitika podataka, održavanje i razvoj mreže i usluga, uključujući softver, kada ti poslovi uključuju obradu osobnih podataka u opsegu potrebno;
 • fizičke i pravne osobe koje za Fiku obavljaju usluge prodaje i marketinga, uključujući terensku prodaju i marketing, ili surađuju s Fikom na području marketinga i prodaje vlastitih usluga ili usluga trećih osoba, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje tih poslova u okviru namjene i osnovama definiranim ovom Politikom.

Prijenos podataka u treće zemlje osiguran je u skladu s pravnim osnovama za izvoz podataka u treće zemlje, koje su propisane pravom EU i važećim slovenskim propisima. Mogući razlozi uključuju:

 • provedbeni akt Europske komisije o primjerenosti zaštite u trećoj zemlji;
 • obvezujuća pravila poslovanja u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, ako su propisno odobrena;
 • standardne odredbe o zaštiti podataka;
 • drugi mehanizam dopušten Općom uredbom o zaštiti podataka.
 1. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Fika može podatke iz ugovornog odnosa, radi dokazivanja u slučaju potraživanja iz tog odnosa, čuvati pet godina nakon njegovog prestanka, odnosno do isplate potraživanja. Računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi sukladno zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

Ukoliko se podaci obrađuju na temelju privole Pojedinca, u svrhu marketinga usluga tvrtke Fika, ti se podaci mogu obrađivati ​​u potrebnom opsegu onoliko dugo koliko je to potrebno za takav marketing ili usluge.

U slučaju da regionalni zakon predviđa drugačiji rok čuvanja osobnih podataka, uzimaju se u obzir odredbe tog zakona.

 1. Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

Fika osigurava da Pojedinci svoja prava ostvare bez nepotrebnog odgađanja, au svakom slučaju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Fika može produljiti rok za ostvarivanje prava Pojedinca za najviše dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. U slučaju produljenja roka, Fika će obavijestiti Pojedinca o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima kašnjenja.

Fika prima zahtjeve u vezi s pravima Pojedinca na e-mail adresu info@fika-food.si ili poštom na adresu FIKA7 d.o.o., Janežičeva cesta 21, 1000 Ljubljana.

Kada Subjekt podataka podnese zahtjev elektroničkim putem, informacije se dostavljaju elektroničkim putem kad god je to moguće, osim ako Subjekt podataka ne zatraži drugačije.

U slučaju postojanja opravdane sumnje u identitet pojedinca koji podnosi zahtjev u vezi s nekim od njegovih prava, Fika može zatražiti dostavu dodatnih podataka potrebnih za potvrdu identiteta pojedinca na koji se osobni podaci odnose.

Ako su zahtjevi Ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, posebice zato što se ponavljaju, Fika može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove dostave informacija ili poruke ili poduzimanja tražene radnje, ili odbiti postupiti po zahtjevu. .

Fika omogućuje pojedincima sljedeće u vezi s obradom osobnih podataka:

 • pravo na pristup podacima; pravo na ispravak; pravo na brisanje („pravo na zaborav“);
 • pravo na ograničenje obrade;
 • pravo na prenosivost podataka;
 • pravo na prigovor.

6.1 Pravo na pristup podacima

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo od tvrtke Fika dobiti potvrdu da se obrađuju osobni podaci koji se odnose na njega, a kada je to slučaj, pristup osobnim podacima i dodatnim informacijama vezanim uz obradu osobne podatke, što uključuje:

 • svrhe obrade;
 • vrste osobnih podataka;
 • korisnici ili kategorije korisnika kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je moguće, predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava zahtijevati od voditelja obrade ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka u odnosu na pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose, odnosno postojanje prava na prigovor takvoj obradi;
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • gdje se osobni podaci ne prikupljaju od pojedinca, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila, te smislene informacije o razlozima za to, kao i značenju i predviđenim posljedicama takve obrade za Pojedinca.

Na temelju zahtjeva Pojedinca, Fika daje presliku njegovih osobnih podataka koji su u obradi. Za dodatne kopije podataka koje zatraži Ispitanik, Fika može naplatiti razumnu naknadu koja podliježe administrativnim troškovima.

6.2 Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo zatražiti da Fika bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dostavu dopunske izjave.

6.3 Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo zahtijevati da Fika bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koji se na njega odnose. Fika ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja:

 • kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • kada Pojedinac opozove privolu koja je temelj za obradu podataka, ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • kada se pojedinac protivi obradi na temelju legitimnog interesa društva Fika, ne postoje nikakvi prevladavajući pravni razlozi za njihovu obradu;
 • kada se pojedinac usprotivi obradi u svrhe izravnog marketinga
 • kada je osobne podatke potrebno izbrisati radi ispunjenja pravne obveze u skladu s pravom EU ili slovenskim pravnim poretkom;
 • kada se radi o podacima nepropisno prikupljenim od maloljetne osobe za korištenje usluga informacijskog društva, koja ne može dati takve podatke sukladno važećem zakonodavstvu.

6.4 Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo zahtijevati da Fika ograniči obradu kada:

 • Pojedinac osporava točnost podataka, i to za razdoblje koje administratoru omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita, a pojedinac se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • Fika više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose treba za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • je pojedinac podnio prigovor u vezi s obradom dok se ne provjeri jesu li zakoniti razlozi voditelja obrade prevladali nad razlozima pojedinca na koje se osobni podaci odnose.

6.5 Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se na njega odnose, a koje posjeduje Fiki, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez g. Fike, kojem se osobni podaci bili pruženi, ometeni u tome, kada se obrada temelji na privoli Pojedinca ili ugovoru i obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

6.6 Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka iz razloga koji se odnose na njegovu posebnu situaciju, ako se to temelji na legitimnim interesima Fika ili treće strane. Fika će u tom slučaju prestati obrađivati ​​osobne podatke, osim ako dokaže nužne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Pojedinca na koje se osobni podaci odnose ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose u svrhe takvog marketinga, uključujući profiliranje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Marketing. Ukoliko se izravni marketing temelji na privoli, pravo na prigovor može se ostvariti povlačenjem dane osobne privole.

 1. Pravo na podnošenje prigovora u vezi s obradom osobnih podataka

Svaki pojedinac ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Pojedinac može uputiti eventualni prigovor na e-mail adresu info@fika-food.si ili poštom na adresu Fika d.o.o., Janežičeva cesta 21, 1000 Ljubljana Povjereniku za informiranje, ako smatra da je obrada osobnih podataka u vezi krši slovenske ili EU propise na području zaštite osobnih podataka. Ukoliko je pojedinac ostvario pravo na pristup podacima u Fiki i nakon primitka rješenja smatra da osobni podaci koje je primio nisu osobni podaci koje je tražio ili da nije primio sve tražene osobne podatke, prije podnošenja prigovora s ovlaštenim predstavnikom za informacije podnijeti obrazloženi prigovor Fiki u roku od 15 dana. Fika će o žalbi odlučiti kao o novom zahtjevu u roku od pet radnih dana od primitka.

 1. Valjanost Police

Ova Politika objavljena je na web stranici www.fika-food.hr i stupa na snagu 3. 5. 2021